Stadgar på Svenska

§1 NAMN OCH HEMORT

Stiftelsens namn är Ikikaiku-elämänperintösäätiö, på svenska Ikikaiku-stiftelsen för livsarv och på engelska Living Heritage Foundation Ikikaiku.

För stiftelsen kan även användas namnet Ikikaiku-säätiö, på svenska Ikikaiku-stiftelsen och på engelska Ikikaiku Foundation.

Stiftelsens hemort är Jämsä.

§2 SYFTE

Syftet med Stiftelsen för levnadsarvet Ikikaiku är att undersöka bästa möjliga metoder för ett hållbart liv och att lära ut dem till alla intresserade, och också till t.ex. andra organisationer och skolbarn, t.ex. genom workshops, föreläsningar och permanenta utställningar. Stiftelsens verksamhet är öppen för alla som är intresserade av en hållbar livsstil. Målet är att skapa en väg till att bygga hållbart boende. Stiftelsens råd av hängivna tjänar det omgivande samhället som en expertorganisation för hållbara livsstilar. Ikikaiku-stiftelsen värnar om biologisk mångfald och hållbart mänskligt liv som en del av den omkringliggande naturen.

Dessutom är stiftelsens syfte att möjliggöra hängivenhet till jorden utan jordägande, på ett hållbart sätt och utan risk för att förlora kopplingen till jorden och därtill:

§3 FÖRVERKLIGANDET AV SYFTET

För att uppnå detta:

§4 TILLGÅNGAR OCH EKONOMISK AKTIVITET

Startkapitalet består av pengadonationer och fastigheter, som avgränsas från gården Tärkkilä i Runokylä (182-403-6-6) i byn Haavisto i Jämsänkoski. Stiftelsen har en ekonomisk och finansiell plan som inte äventyrar de hängivnas rätt till sitt ansvarsområde.

Stiftelsen får:

Stiftelsen får inte genom investeringar, lån eller andra aktiviteter ta risker som hotar arrangemangen med dedikerade och deras ansvarsområden.

§5 ALLMÄNNA VERKSAMHETSPRINCIPER

Stiftelsen främjar jämlikhet och tolerans. Verksamheten styrs av sociokratiska principer såvida inte annat föreskrivs i lagen gällande stiftelser.

§6 DONATORER

Fastighetens donator har rätt att bestämma vilka av de i kaptel 2 nämnda hållbarhetsaspekter som implementeras på fastigheten utöver en allmän, helhetlig strävan efter hållbarhet. Donatorn konsulteras vid fastställandet av fastighetsförvaltningsplanen.

Grundaren och andra donatorer har möjlighet att behålla rättigheter till den egendom de har donerat som privatpersoner som längs under kvarstoden av sin livstid och som en förening eller stiftelse i högst tio år.

§7 GESÄLLER

Gesällen bekantar sig med sitt potentiella vårdansvar och förvärvar de färdigheter som krävs för de hållbarhetsaspekter som fastställts för fastigheten under ett år i en hyresperiod. Gesällen betalar en rimlig, rättvis hyra för sitt område och för de byggnader som den förvaltar, som ägs av stiftelsen. Under sin period som gesäll utarbetar hen en vårdplan för sitt område.

Efter perioden som gesäll är det möjligt att ansöka om att bli hängiven till fastigheten eller att använda en sex månader lång reflektionsperiod, varefter hyresrätten kan avslutas en månad efter valet av en ny gesäll.

§8 HÄNGIVNA

En hängiven som har avslutat perioden som gesäll eller på annat sätt godkänts av stiftelsen har en permanent rätt att försörja sig genom att vårda och utnyttja sitt ansvarsområde på ett hållbart sätt, i enlighet med de hållbarhetsaspekter som har fastställts i fastighetsförvaltningsplanen. Om stiftelsens ekonomiska situation kräver det, betalar den hängivna en årlig avgift till stiftelsen, som täcker de lagstadgade och andra utgifterna för fastigheten som anges i hängivnadsavtalet, såsom skatter, avgifter, avfallsavgifter och försäkring. När den ekonomiska situationen så tillåter, är stiftelsen skyldig att erbjuda den hängivna möjligheten att utveckla en ursprungsbefolkningsliknande livstil utanför pengaekonomin.

Den hängivnas investeringar i sin egen livsmiljö och arbetsinsats ökar stiftelsens tillgångar. Hängivenheten kan ses som en kontinuerlig donation till stiftelsen.

Stiftelsen uppmärksammar kontinuiteten på ett sådant sätt att den hängivnas arvtagare har, om hen så önskar, den primära rätten att fortsätta att dedikera sig till fastigheten efter att ha bevisat sig vara kompetent att göra det.

§9 DE HÄNGIVNAS RÅD

Till de hängivnas råd hör alla befullmäktigade personer som har ingått ett avtal om hängivnad med stiftelsen. Dessutom kan rådet bjuda in andra experter på hållbar livsstil som är dedikerade till stiftelsens syfte. Gesällerna har rätt att närvara och tala vid rådsmöten.

Styrelsen kallar rådet för hängivna till årsmöte i oktober-december. Kallelse till mötet måste skickas minst fyra veckor före mötet, på ett sätt som rådet har beslutat om. I kallelsen till mötet ska listas de ärenden som ska behandlas på mötet.

Andra ärenden än de som nämns i möteskallelsen kan behandlas av de hängivnas råd med samtycke av alla närvarande.

De hängivnas råd:

Stiftelsens styrelse eller rådets ordförande kan också bjuda in rådet till extra möten. Ordföranden ska sammankalla de hängivnas råd om minst hälften av rådets medlemmar begär det skriftligen.

De hängivnas råd är beslutförande ifall mötet har sammankallats i enlighet med stadgarna och om minst tre medlemmar är närvarande. Det är möjligt att delta i rådets möten via digital förbindelse eller med andra tekniska hjälpmedel.

Beslut i de hängivnas råd fattas på basis av att alla medlemmar i rådet ger ett förslag sitt understöd. I sosiokratiska val väljs den som får flest röster.

Vad gäller en rådsmedlems jäv appliceras de bestämmelser som stipuleras i 3 kap. § 4, 1. Mom av stiftelselagen gällande en styrelseledamots jäv.

Protokoll ska föras för rådsmöten i vilket ska framgå de beslut fattas och de avgivna rösterna. Protokollet ska undertecknas av ordföranden och sekreteraren för mötet och av två protokollgranskare.

På årsmötet behandlar de dedikerades råd följande ärenden:

§10 STYRELSE

Styrelsen har minst tre och högst nio ledamöter och ett lika antal personliga suppleanter.

Följande organisationer kan utse en ledamot och en personlig suppleant vardera till styrelsen:

Styrelsen kompletteras genom att den väljer 1-3 medlemmar och lika många personliga suppleanter ur den pool av kandidater som har föreslagits av i Finland registrerade föreningar som understöder stiftelsens syfte.

De hängivnas råd får utse 1-3 medlemmar och ett lika antal suppleanter till styrelsen.

Mandatperioden för en styrelseledamot är tre (3) år. Samma person kan väljas till styrelsen upp till 3 gånger i rad.

Styrelsen väljer en ordförande bland sina medlemmar.

Styrelsen:

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller, i hans frånvaro, av vice ordföranden eller två andra styrelseledamöter tillsammans.

Inbjudan måste skickas minst fem dagar före mötet.

Styrelsen är beslutsför om ordföranden eller vice ordföranden samt hälften av de andra styrelseledamöterna är närvarande. Beslut fattas enligt sociokratiska principer.

Styrelsen bör samråda med de hängivnas råd i frågor gällande hållbarhet.

Protokoll från styrelsemötet upprättas där beslut och omröstningar registreras. Protokollet ska undertecknas av ordföranden för mötet och av minst en ledamot vald vid mötet.

STYRELSENS ÅRSMÖTE

Styrelsen sammanträder för årsmöte i slutet av april varje år. En kallelse till årsmötet måste skickas minst fem dagar före mötet.

Vid styrelsens årsmöte

§ 11 VERKSAMHETSLEDARE

Stiftelsens kontor och verksamhet kan förvaltas av en verksamhetsledare som valts av styrelsen i enlighet med stadgarna för ordföranden och styrelsen. 

Ordföranden eller annan person som styrelsen väljer är verksamhetsledarens förperson. Operativa befogenheter kan delegeras till verksamhetsledaren i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Anställningsvillkoren för verksamhetsledaren och andra anställda beslutas av styrelsen.

§12 PERMANENT SUPPORTRAR

Stiftelsen kan ha supportrar som gör regelbundna donationer till stiftelsen. Permanent supportrar kan vara individer eller sammanslutningar, till exempel företag eller föreningar. Stiftelsen har ett register över dem i enlighet med personuppgiftslagstiftningen och de får regelbundet information om stiftelsens verksamhet.

13 § ÖVERVAKNING AV VERKSAMHETEN

Hängivna är skyldiga att uppmärksamma styrelsen och de övriga hängivna på verksamhet som hen har upptäckt på stiftelsens mark som strider mot stiftelsens regler eller förordningar.

14 § STIFTELSENS REPRESENTATION

Stiftelsen representeras av styrelsens ordförande tillsammans med en person som utses av styrelsen. Styrelsen kan bemyndiga två nominerade att representera stiftelsen parvis eller i samarbete med ordföranden.

15 § REVISORER OCH BUDGETÅR

Stiftelsen har en revisor och en vice revisor för att övervaka räkenskaperna, som väljs av de dedikerades råd för ett år i taget.

Räkenskapsåret är kalenderåret. Räkenskaperna och den av styrelsen godkända årsberättelsen ska efter årsmötet överlämnas till revisorn, som ska lämna in sin rapport inom april. Om revisorns rapport ger skäl för det måste styrelsen sammanträda senast i maj för att besluta om de åtgärder som ska vidtas pga. revisionen.

16 § ÅRSBERÄTTELSEN OCH ANMÄLNINGAR TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Certifierade kopior av resultaträkningen och balansräkningen med bilagor, balansräkningsspecifikationer och årsberättelsen samt revisionsrapporter måste lämnas in till Patent- och registerstyrelsen senast i slutet av juni.

Ändringen av en styrelseledamot och de som har rätt att representera stiftelsen ska omedelbart meddelas till Patent- och registerstyrelsen.

17 § INLÄMNING AV EN SÄRSKILD REVISION

De hängivnas råd kan besluta om att göra en särskild revision av stiftelsen.

§ 18 STADGEÄNDRINGAR

Stadgarna kan ändras på beslut av stiftelsens styrelse. Stadgeändringarna måste godkännas av stiftelsens grundare och de hängivnas råd. Ändringen av reglerna och huvudinnehållet i ändringsförslaget måste nämnas i inbjudan till mötet. Sociokratisk konsensus behövs för att ändra stadgarna.

Stadgeändringen träder i kraft när Patent- och registerstyrelsen har registrerat ändringen.

§19 LIKVIDERING AV STIFTELSEN

Om uppfyllandet av stiftelsens syfte har blivit omöjligt eller uppenbart meningslös i den mening som avses i stiftelselagen, kan stiftelsen likvideras.

Likvideringen kräver beslut av två på varandra följande styrelsemöten, med minst tre månaders mellanrum.

Beslutet om likvidering måste omedelbart meddelas Patent- och registerstyrelsen.

Vid likvidering av stiftelsen ska dess tillgångar överföras till en juridisk person som uppfyller stiftelsens syfte i enlighet med styrelsens beslut. Om stiftelsens medel inte kan överföras till en juridisk person som har ett liknande syfte, har de hängivna rätt att lösa in sitt ansvarsområde till kostnaden för skiftet av egendom eller, i avsaknad av kostnader, till ett nominellt pris av en euro.