Termistö

Suostumus (consent) tarkoittaa, että kaikki päätöksenteossa mukana olevat ajattelevat, että päätös on riittävän turvallinen toteutettavaksi.

Tasavertaisuus (equivalence) viitataan siihen, että päätöksiä ovat tekemässä ihmiset joihin ne vaikuttavat.

Vastuullisuus (accountability) tarkoittaa vastuun kantamista niistä tehtävistä, jotka kukin on ottanut tehdäkseen.

Jatkuva kehitys (continuous improvement) etsitään jatkuvasti tapoja fokusoida enemmän energiasta siihen, mikä on tärkeää.

Läpinäkyvyys (transparency) varmistetaan, että ihmisillä on aina käytössä tieto, jota he työhön ja päätöksentekoon tarvitsevat.

Tehokkuus (effectiveness) vaatii turhasta luopumista ja olennaiseen keskittymistä.

Kokemuspohjaisuus (empiricism) tarkoitetaan ympäristön jatkuvaa havainnointia ja indikaattoreiden asettamista onnistumiselle.”

Kokonaisvaltainen kestävyys (overall sustainability) pitää sisällään:

  • elonkirjon monimuotoisuutta eli ekologista kestävyyttä
  • elollisten yhteyden ja verkostojen kuten ihmisten välisen kanssakäymisen kestävyyttä eli sosiaalista kestävyyttä
  • yhteisen tarinan etsimisen ja vaalimisen kestävyyttä eli kulttuurista kestävyyttä
  • elon eli toimeentulon ja talouden kestävyyttä eli ekonomista kestävyyttä